Rewitalizacja obszarów miejskich
ANKIETA
Wspólnoty mieszkaniowe

1. Proszę podać:
nazwę podmiotu ,
adres ,
telefon ,
e-mail ,
oraz dane osoby do kontaktu w sprawie projektów ,2. Jak długo funkcjonuje wspólnota? ,
Ilu liczy członków? ,
Na jakim terenie funkcjonuje? ,


3. Jakie projekty/inwestycje są planowane?
a) ,
b) ,
c) ,

4. Jaki jest ich zakres rzeczowy?
a)

a)

a)
5. Jaka jest przewidywana wartość całkowita każdego projektu?
a) ,
b) ,
c) ,6. Czy beneficjent jest właścicielem gruntów/nieruchomości, na których planowane są inwestycje?

TAK              NIE


Jeśli nie, czy posiada inny tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
,


7. Czy projekty będą służyły realizacji dobra publicznego tzn. będą dostępne dla wszystkich?
(przez dobro publiczne rozumie się dobro powszechnie dostępne, dostarczane w takiej samej ilości i takiej samej jakości wszystkim konsumentom znajdującym się w strefie jego oddziaływania np. infrastruktura drogowa, oświetlenie ulic, parki miejskie, domy kultury, infrastruktura edukacyjna, infrastruktura służby zdrowia, czyste powietrze, publiczna telewizja)

TAK              NIE


8. Czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie następujące kryteria:
- dotyczy konserwacji i renowacji fasad budynków oraz połaci dachowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia;
- nie dotyczy substancji mieszkaniowej (nie obejmuje prac w indywidualnych mieszkaniach);
- budynek znajduje się w rejestrze zabytków;
- w wyniku realizacji projektu zostaną utworzone stałe miejsca pracy na terenie rewitalizowanego obszaru.


TAK              NIE


        


Kontakt: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
e-mail inwestycje@rawamazowiecka.plback