Rewitalizacja obszarów miejskich
ANKIETA

1. Proszę podać:
nazwę podmiotu ,
adres ,
telefon ,
e-mail ,
oraz dane osoby do kontaktu w sprawie projektów ,2. Jakie projekty/inwestycje są planowane?
a) ,
b) ,
c) ,

3. Jaki jest ich zakres rzeczowy?
a)

a)

a)
4. Jaka jest przewidywana wartość całkowita każdego projektu?
a) ,
b) ,
c) ,5. Czy beneficjent jest właścicielem gruntów/nieruchomości, na których planowane są inwestycje?

TAK              NIE


Jeśli nie, czy posiada inny tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
,


6. Czy projekty będą służyły realizacji dobra publicznego tzn. będą dostępne dla wszystkich?
(przez dobro publiczne rozumie się dobro powszechnie dostępne, dostarczane w takiej samej ilości i takiej samej jakości wszystkim konsumentom znajdującym się w strefie jego oddziaływania np. infrastruktura drogowa, oświetlenie ulic, parki miejskie, domy kultury, infrastruktura edukacyjna, infrastruktura służby zdrowia, czyste powietrze, publiczna telewizja)

TAK              NIE

        


Kontakt: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
e-mail inwestycje@rawamazowiecka.plback